شیر کنترل پنوماکس Pneumax

//شیر کنترل پنوماکس Pneumax